พิธีมอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิ ร่วมจิตต์ น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่เยาวชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีด้อยโอกาส มีความประพฤติดี

    วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ที่ห้องโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีมอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิ ร่วมจิตต์ น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานที่ปรึกษา และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นองค์ประธานมูลนิธิฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ ได้รับทุนการศึกษา อบรม ทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม เพื่อให้เจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งในปีการศึกษา 2561 มูลนิธิฯ ได้พิจารณามอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีด้อยโอกาส มีความประพฤติดี และมีความตั้งใจเรียนจนหลักสูตรทางการศึกษา จำนวน 19 ทุน เป็นจำนวนเงิน 92,000 บาท

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ติดตามผลการดำเนินการโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล

   วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อ ติดตามความก้าวหน้า และผลการดำเนินงานตามโครงการสำคัญ เช่น โครงการไทยนิยม ยั่งยืน โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การตรวจติดตามแผนการผลิต การตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต 2560/61 ติดตามการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้งบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด โดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ให้การต้อนรับ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินการตามโครงการ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ขุดลอกร่องระบายน้ำ

    วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.09 น. นายพลานุภาพ ธพรคำแพทย์ นายอำเภอท่าคันโท พร้อมด้วยนายอนันต์ เอกคำพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลกุงเก่า พ.ต.ท.ชำนาญ โชติประดิษฐ์ รอง ผกก.ป. นายวราวุฒิ ตุราพัฒน์ สาธารณสุขอำเภอ นายจารึก ตันเจริญ พัฒนาการอำเภอ นางสาวนิภาภัทร เวียงวลัย เกษตรอำเภอท่าคันโท และประชาชนจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมโครงการขุดลอกร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 6 , 8 ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมในหน้าฝนนี้

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ ปูพรมกวาดล้างยาเสพติด

          วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 05.00น.ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์หลังใหม่ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ทำพิธีเปิดยุทธการฟ้าแดดสงยางขึ้นอีกครั้ง โดยเป็นปฏิบัติการร่วมทั้งทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ ปปส. และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เพื่อกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้มีขึ้นพร้อมกันทั้ง 18 อำเภอ ซึ่งปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตามยุทธการฟ้าแดดสงยาง พร้อมกัน 59 จุด ได้ยาบ้าของกลาง 1,645 เม็ด

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดื่มน้ำสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

    วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด "ไทยนิยมยั่งยืน ร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติด” เพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติด ตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล ที่ต้องการให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดให้หมดสิ้นไป ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การมอบธงขาวสัญลักษณ์ต่อต้านยาเสพติด การมอบรางวัลเสมา ปปส.โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข การมอบโล่รางวัลการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนต้านภัยยาเสพติด พิธีอ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 และพิธีดื่มน้ำสาบานต่อต้านยาเสพติด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน นายอำเภอ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดื่มน้ำสาบานว่าจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หากผิดคำสาบานขอให้มีอันเป็นไปถึงแก่ชีวิต แต่หากไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็ขอให้ผู้ร่วมสาบานตนมีความสุข ความเจริญในชีวิตตลอดไป

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

กาฬสินธุ์กวาดล้างยาเสพติด และการบุกรุก ป่าดงระแนง อำเภอยางตลาด

            วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำชุดปฏิบัติการประกอบด้วย กำลังพลจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน ภาค2 เจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค4 ชุดปฏิบัติการที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยจังหวัดกาฬสินธุ์บูรณาการกองกำลังออกปฏิบัติกวาดล้างกลุ่มผู้ลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงระแนง หลังจากรู้เบาะแสเป็นแหล่งกระจายยาบ้าและทำไม้ผิดกฎหมาย พบร่องรอยการทำไม้ผิดกฎหมาย แต่ยังไม่สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ เนื่องจากชำนาญพื้นที่ ไหวตัวหลบหนีไปเสียก่อน ซึ่งได้เข้าตรวจค้นเป้าหมายแหล่งพักพิงของกลุ่มผู้ลักลอบตัดไม้ในป่าสงวนแห่งชาติป่าดงระแนง ด้านติดกับบ้านหนองบัว หมู่ 19 และด้านติดกับเส้นทางยางตลาด -บ้านหนองกุง โดยมีเป้าหมายปิดล้อมทั้งหมด 4 จุด ซึ่งแต่ละจุด อยู่ลึกเข้าไปในป่าดงระแนง 3 กิโลเมตร รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ จากการเข้าตรวจค้นเป้าหมาย พบเพียงเพิงพัก และอุปกรณ์การเสพยาบ้าของกลุ่มผู้ทำผิดกฎหมายทิ้งไว้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เก็บเป็นหลักฐานและได้ทำลายเพิงพักไม่ให้สามารถใช้ได้อีก นอกจากนั้นยังพบร่องรอยการตัดไม้ หลงเหลือให้เห็นอยู่บ้าง 

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล