รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติราชการและมอบนโยบายในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

    วันที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น.ที่ห้องโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะตรวจเยี่ยม ติดตามการปฏิบัติราชการและมอบนโยบาย ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ ประกอบด้วย 1) ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ Kalasin Happiness Model คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังซึ่งการดำเนินการสามารถเพิ่มรายได้ให้กับจังหวัดรวม 2180 ล้านบาท จากเป้าหมาย 3,500 ล้านบาท หรือเพิ่ม GPP ได้ร้อยละ 4.36 และคาดว่าเดือนธันวาคม 2561 จะสามารถสร้างรายได้ได้มากกว่า ร้อยละ 7  2) ผลการดำเนินงานการช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม และ 3) ความก้าวหน้างบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีที่เป็นโครงการช่วยเหลือปัญหาความเดือดร้อนประชาชนเรื่องการขาดแคลนน้ำ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จมีพื้นที่รับประโยชน์ 10,165 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 6,639 ครัวเรือน ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ข้าราชการมิได้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การคอร์รัปชั่น และร่วมมือกันทุกฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนโครงการ Kalasin Happiness Model และโครงการสำคัญอื่นๆ ของรัฐบาลเพื่อให้สัมฤทธิ์ผลต่อไป  

พิมพ์ อีเมล