จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

   วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมผาเสวย ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกโครงการฯ ร่วมประชุมหารือในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ มีโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ จำนวน 24 แห่ง และหน่วยงานสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น 9 แห่ง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอให้โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้ง มีการสำรวจ รวบรวมพันธุ์พืชในท้องถิ่นแต่ละแห่งที่มีลักษณะเฉพาะ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ต่อไป

 

พิมพ์ อีเมล