จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวม เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนา กรอบแนวคิดในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ์ที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

   วันนี้ 5 กรกฎาคม 2561 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวม ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพ ปัญหา ข้อจำกัด และจุดยืนการพัฒนาของจังหวัดกาฬสินธุ์ และเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนา กรอบแนวคิดในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ตอบสนองความต้องการของประชาชน และทิศทางการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยมีภาคีเครือข่ายในภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ และเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดจำนวนกว่า 500 คน เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นในการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด กาฬสินธุ์ ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาจังหวัด เพื่อให้เป็นผังแม่บททางกายภาพชี้นำการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในระดับจังหวัด อำเภอ เมือง และชุมชน ได้อย่างบูรณการ และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างสังคมให้เข้ม แข็งต่อไป
 
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
 

 

พิมพ์ อีเมล