ป.ป.ช.ประจำ จ.กาฬสินธุ์ จัดสัมมนาโครงการพัฒนากระบวนการปราบปรามการทุจริต

 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายชัยยา ยอดสง่า ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการพัฒนากระบวนการปราบปรามการทุจริตและการตรวจ สอบทรัพย์สิน และบรรยายในหัวข้อ กฎหมาย ป.ป.ช.ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนิติกร ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นที่ห้องทศพร โรงแรมริมปาว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งประกอบด้วย นิติกร และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคล ของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 200 คน มีความเข้าใจแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด ตลอดจนการดำเนินการตามกฎหมาย ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ หรือ กฎหมายฮั้ว การเปิดเผยราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง การแสดงบัญชีรับจ่ายของโครงการ
     ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดสัมมนาโครงการพัฒนากระบวนการปราบปรามการทุจริตและการตรวจสอบทรัพย์สิน ในครั้งนี้จะทำให้เกิดความเข้าใจในกฎหมาย ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ช่วยลดปัญหาการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจเกิดข้อผิดพลาดเนื่องจากการ ปฏิบัติงานที่ไม่เข้าใจแนวปฏิบัติตามกฎหมายได้

พิมพ์ อีเมล