มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักกายภาพบำบัดชุมชน คลินิกหมอครอบครัว รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 ที่จังหวัดกาฬสินธุ์

    วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมชาร์ลอง บูทรีค จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักกายภาพบำบัดชุมชน : คลินิกหมอครอบครัว รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 โดยมีนายกสภาวิชาชีพและท่านรองคณบดี จากมหาวิทยาลัยมหิดล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ และนักกายภาพบำบัดจากทั่วประเทศร่วมพิธี สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะของนักกายภาพบำบัดที่ปฏิบัติงานในชุมชน โดยพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย เน้นการทำงานอย่างเป็นองค์รวมบนฐานความรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อการทำงานร่วมกับทีมหมอครอบครัวที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมถึงด้านรักษาทางกายภาพบำบัดการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายภาพบำบัด

 

 

ภาพข่าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

 

พิมพ์ อีเมล