เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ

        นายเธียรชัย อัจฉริยพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงเรียนเทศบาล 4 เดิม (วัดใต้โพธิ์ค้ำ) เพื่อเป็นศูนย์พัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ เป็นสถานที่พบปะเรียนรู้ของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และการให้บริการดูแลผู้สูงอายุทั้งในเชิงรับและเชิงรุก อย่างมีประสิทธิภาพต่อผู้สูงอายุ
          นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เทศบาลเมองกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สมาคม ชมรม 13 กลุ่ม ก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นมา โดยใช้หอประชุมธรรมาภิบาลเป็นสถานที่การจัดการเรียน การสอน และพัฒนาขึ้นมาเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2559 และในปี 2561 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดสรรงบประมาณปรับปรุงโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดใต้โพธิ์ค้ำ) เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ รวมทั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และโรงเรียนครอบครัว พ่อแก่ แม่เฒ่า สายใยระหว่างวัยในครอบครัว ซึ่งได้มีการดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วและมีพิธีเปิดศูนย์ดังกล่าวฯ
          สำหรับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วย มีฐานข้อมูลผู้สูงอายุตามกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ เช่น ห้องตรวจสุขภาพ ห้องนวดแผนไทย ห้องกายภาพบำบัด ห้องฟิตเนส ห้องเสริมสวย ห้องสมาคมผู้สูงอายุ ห้องปฏิบัติธรรม ห้องคาราโอเกะ ห้องกีฬาและนันทนาการ ห้องเรียนรวม จัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้สูงอายุโดยทำงานร่วมกับหน่วยงานสุขภาพใน พื้นที่ คือ อบจ.กาฬสินธุ์, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ , โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ และมีการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุอย่างมีระบบ

 

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล