โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เปิดตลาดอาหารปลอดภัย (Green Market) จำหน่ายสินค้าทางการเกษตรที่ผ่านเกณฑ์การรับรองความปลอดภัย

      เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดตลาดอาหารปลอดภัย (Green Market) โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตามนโนบายการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ซึ่งตลาดอาหารปลอดภัยโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ คัดเลือกเกษตรกรที่มีผลผลิตทางการเกษตรผ่านเกณฑ์รับรองอาหารปลอดภัย KS. Kalasin food safety ผ่านการรับรองมาตรฐาน Q หรือ GAP ของกรมวิชาการเกษตร จำนวน 22 ร้าน มาจำหน่ายอาหารปรุงสุก อาหารแปรรูป และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทุกวันราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ญาติผู้ป่วย และประชาชนทั่วไป

      จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมขำ ผู้อำนวยการ สสอป.กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์บรรพจน์ สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ได้ตรวจเยี่ยมโรงครัวโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ที่ประกอบอาหารให้กับผู้ป่วยที่มารักษาตัว ที่มีความสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยสุขภาพแข็งแรงจากการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมขำ ผู้อำนวยการ สสอป.กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นต้นแบบของกระทรวงสาธารณสุขจากการประเมินคุณภาพอาหารปลอดภัยได้คะแนนเชิงสากล 92.40% และจะเป็นสถานที่ให้จังหวัดอื่นหรือแม้กระทั่งประเทศเพื่อนบ้านมาศึกษาดูงาน และโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ยังได้ทำ MOU บูรณาการกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวกับการสนับสนุนวัตถุดิบอาหารปลอดภัย เพื่อใช้ประกอบอาหารในโรงครัวของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ด้วย ด้านนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า อาหารปลอดภัยต้องปลอดภัยตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้บริโภค และที่สำคัญเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก้าวต่อไปโรงพยาบาลกาฬสินธุ์สามารถเป็นคู่ค้าผลผลิตทางการเกษตรกับกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ ที่มีระบบ ซึ่งจะทำให้สามารถควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตว่าปลอดภัยอย่างแท้จริง นอกจากการรักษาพยาบาลที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้ว อาหารของผู้ป่วยก็ต้องสะอาด ปลอดภัย เมื่อเริ่มต้นที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ต่อไปอาหารปลอดภัยก็ไปที่เรือนจำ ค่ายทหาร ตลอดจนไปสู่ชุมชน

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล