จ.กาฬสินธุ์ อบรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการสร้างงานสร้างอาชีพตามแผนปฏิบัติการโมเดลด้านการอำนวยความยุติธรรม

       วันที่ 10 เมษายน 2561 นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการอบรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ ตามแผนปฏิบัติการโมเดล ด้านการอำนวยความยุติธรรม ซึ่งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้น ที่โรงแรม ริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการกระตุ้น สร้างแรงจูงใจให้ผู้กระทำผิดและลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการบังคับคดี ที่เข้ารับการอบรม ซึ่งประกอบด้วย ผู้กระทำผิดทั้งผู้ใหญ่ เด็กและเยาวชน และลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการบังคับคดี จำนวน 52 คน ได้เตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจ ทัศนคติ บุคลิกภาพ ความรู้ ความเข้าใจในการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้เห็นช่องทางในการมีอาชีพที่มั่นคง
        นางวราภรณ์ เปล่งแสง ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การอบรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ ตามแผนปฏิบัติการโมเดลในครั้งนี้ มีหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ประกอบการ และปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้เข้ารับการอบรม มีงาน มีอาชีพ และมีรายได้เพียงพอในการดำรงชีวิต และกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป
 
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล