จ.กาฬสินธุ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงการฝึกอาชีพให้กับนักโทษเด็ดขาด

      วันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมชดาวิว โรงแรมชดาวิว จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชาญชัย คงทัน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการฝึกอาชีพให้กับนักโทษเด็ดขาดและการจ่ายนักโทษเด็ดขาดออกทำงานฝึกอาชีพในสถานประกอบการนอกเรือนจำ ระหว่างนายพชรวิเชียร สมจิตร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ กับ บัณฑิตย์ ปิตานุวัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาสารพัดช่างกาฬสินธุ์ และนางนันทิยา แสงโสภาพรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กาฬสินธุ์ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด เพื่อให้การดำเนินงานด้านการฝึกอาชีพให้กับนักโทษเด็ดขาดและการจ่ายนักโทษเด็ดขาดออกทำงานฝึกอาชีพในสถานประกอบการนอกเรือนจำ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อให้ผู้ต้องราชทัณฑ์มีความรู้ มีทักษะอาชีพด้านช่างเคาะพ่นสี เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักโทษเด็ดขาดในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน สร้างการยอมรับให้กับผู้ประกอบการและสังคมภายนอก ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคสังคมในการแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องราชทัณฑ์ ให้มีโอกาสกลับคืนสู่สังคมภายนอกอย่างปกติสุข

      นายพชรวิเชียร สมจิตร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่า เป็นโอกาสดีที่ภาครัฐและภาคเอกชนเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังเหล่านี้มีงานทำภายหลังพ้นโทษ จึงเป็นแบบอย่างและตัวอย่างที่ดีให้บริษัทอื่นและภาคเอกชนอื่นๆได้เข้ามาช่วยเหลือสังคมและช่วยเหลือผู้ต้องขังให้มีทักษะ มีความรู้และสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวอย่างสุจริตภายหลังพ้นโทษ โดยไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีก

20180309 01 01

20180309 01 0220180309 01 03
20180309 01 04
20180309 01 05
20180309 01 06
20180309 01 07

 ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล