จังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ "Kalasin happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ "Kalasin happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" โดยมีผู้แทนส่วนราชการ ผู้ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญ อาทิ แผนปฏิบัติการ การดำเนินโครงการ Kalasin happiness Model  การยกระดับคุณภาพชีวิตคนจนขั้นพื้นฐาน การยกระดับรายได้ภาคการเกษตรและการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร การพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ใช้แรงงาน การส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการด้านการเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว การศึกษา และศิลปวัฒนธรรม การอำนวยความยุติธรรมลดความเลื่อมล้ำ สร้างสังคมแห่งความปลอดภัย การดำเนินงานด้านยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ยากจน โดยพิจารณาแนวทางให้การช่วยเหลือครัวเรือนยากจน และจะได้ปรับปรุงยุทธศาสตร์ แผนงานให้ครอบคลุมต่อไป

Picture1

20180308 01 01
20180308 01 02
20180308 01 03
20180308 01 04

 

พิมพ์ อีเมล