กาฬสินธุ์ Kick off โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดกาฬสินธุ์ Kalasin Happiness Model

วันที่ 11 มกราคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดกาฬสินธุ์ (Kalasin Happiness Model)  "คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ ผู้บริหารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อถ่ายทอดนโยบาย รวมถึงแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการกาฬสินธุ์ แฮปปี้เนส โมเดล ในการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นจังหวัดนำร่องตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี หลังจากที่ได้เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

พิมพ์ อีเมล