จ.กาฬสินธุ์ สัมมนาการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนา SME สู่ความยั่งยืนของธุรกิจ

วันนี้ (11 ม.ค. 61) ที่โรงแรมชาร์ลอง บูทรีค อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ "การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีสู่ความยั่งยืน” ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมในภูมิภาค ซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs และวิสาหกิจชุมชนให้มีความรู้ในเรื่องแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ที่ใช้สินเชื่อและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการในระดับจังหวัดให้มีขีดความ สามารถในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น

นายรังสรรค์ สิงหบุตร อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดสัมมนาทางวิชาการครั้งนี้มีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ จำนวน 100 ราย โดยมีวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการภาค 3 ธนาคาร SME Development Bank, ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดกาฬสินธุ์ (สสว.) และผู้จัดการสาขากาฬสินธุ์ ธนาคาร SME Development Bank มาให้ความรู้การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การใช้สินเชื่ออย่างถูกต้อง เพื่อที่จะนำไปพัฒนาศักยภาพและโอกาสของผู้ประกอบการทั้งด้านเทคโนโลยีนวัต กรรมที่เกี่ยวข้อง กระบวนการลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของผู้ซื้อและสอดคล้องกับ ความต้องการของตลาด อันจะนำไปสู่การเพิ่มยอดจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการเอง ฃ

 

 

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันจังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล