รองนายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมขับเคลื่อนโครงการกาฬสินธุ์ แฮปปี้เนส โมเดล

        วันที่ 6 มกราคม 2561 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสมชาย หาญหิรัญย์ รมช.กระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชน ประชุม   หารือร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการขับเคลื่อนโครงการคนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หรือกาฬสินธุ์ แฮปปี้เนส โมเดล ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีหลังจากที่ได้เดินทางมาตรวจราชการที่ จังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้ ข้อมูล

        จังหวัดกาฬสินธุ์เป็น จังหวัดขนาดกลาง มี 18 อำเภอมี ประชากร 9 แสนคนเศษ มีพื้นที่การเกษตร2ล้าน7แสนไร่ ปลูกพืชที่สำคัญได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลังและยางพารา ส่วนสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ กุ้งก้ามกราม ปลานิล โคเนื้อ สุกรและไก่ และมีโรงงานในพื้นที่ ได้แก่โรงสีข้าว โรงงานน้ำตาล และโรงงานแป้งมัน รวม 564 โรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขึ้นชื่อได้แก่ ผ้าไหมแพรวา ชุดผู้ไท ไหมมัดหมี่ เครื่องจักสาน ส่วนด้านการท่องเที่ยวนั้น ข้อมูลปี 2560 จังหวัดกาฬสินธุ์มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวทั้งปีเพียง 5แสน6หมื่นคน เท่านั้น
         สำหรับรูปแบบการแก้ปัญหาความยากจน ตามที่นายกรัฐมนตรี กำชับทุกจังหวัดให้ใช้โมเดล กาฬสินธุ์ แฮปปี้เนส 2019 เป็นแนวทางการลดความยากจนนั้น ในระยะแรกภายใน 2 ปี จะมีองค์ประกอบหลัก 4 อย่าง คือ อย่างแรก ต้องค้นหาครัวเรือนยากจนโดยใช้เกณฑ์รายได้ การลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ และการคัดเลือกโดยประชาคมระดับหมู่บ้าน อย่างที่2 เป็นกลไกการขับเคลื่อน ตั้งแต่ระดับจังหวัด ถึงระดับหมู่บ้าน เช่น ชุดปฏิบัติการตำบล กรรมการหมู่บ้าน ปราชญ์ชุมชน และกลุ่มองค์กรในหมู่บ้าน อย่างที่ 3 เป็นกิจกรรมการขับเคลื่อน เช่น วิเคราะห์ข้อมูลครัวเรือนเพื่อจำแนกสถานะ และส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการทำบัญชีครัวเรือน การทำแผนชีวิตการฝึกวิชาชีพ การอบรม ณ ศูนย์การเรียนรู้ และอย่างที่ 4คือ การติดตามและประเมินผลจากคณะทำงานระดับต่าง ๆ เพื่อให้การส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง หรือต่อยอดการพัฒนา โดยจะมีการให้รางวัลเชิดชูเกียรติสำหรับครัวเรือน กลุ่มอาชีพ ชุมชนที่ประสบความสำเร็จด้วย
          จากการเดินทางมาประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการกาฬสินธุ์ แฮปปี้ เนส 2019 ครั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าจะผลักดันภาคการเกษตรในเรื่องการส่งเสริมตลาดทั้งภูมิภาค ต่างประเทศ และระบบออนไลน์ จะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ให้เป็นแหล่งอาหารหลัก ทางด้านอุตสาหกรรมก็จะส่งเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปครบวงจร จะมีการดึงดูดและส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ให้มากขึ้น จะมีการสร้างและฝึกอบรมแรงงานให้มีทักษะ สำหรับด้านการท่องเที่ยว จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจร่วมกับภาคเอกชน เช่น ไดโนเสาร์ เวิร์ล เพื่อเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจะมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว ในกลุ่มจังหวัด นอกจากนี้จะมีการเพิ่มจำนวนที่พัก และศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ด้วย ส่วนด้านศิลปวัฒนธรรม จะพัฒนาตลาดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบครบวงจรและจะใช้ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อพัฒนาและประชาสัมพันธ์ศิลป          วัฒนธรรม
          นอกจากนี้พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชน ได้ลงพื้นที่อำเภอยางตลาดและอำเภอสหัสขันธ์เพื่อดูพื้นที่บริเวณที่มี ศักยภาพในด้านการสร้างโรงแรม ที่พัก เกสต์เฮาส์ ศูนย์การประชุม และคลังสินค้าด้วย.

 

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

 

 

พิมพ์ อีเมล