จังหวัดกาฬสินธุ์ เดินหน้าแก้ปัญหาความยากจน กาฬสินธุ์ แฮปปี้เนส โมเดล

         นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเยี่ยมชมการแก้ปัญหาครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ตามโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หรือ กาฬสินธุ์ แฮปปี้เนส โมเดล ที่บ้านเลขที่ 136 หมู่ที่ 5 บ้านนาจารย์ ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นกรณีศึกษาการช่วยเหลือ นางจ่อย มาตรแสน เพื่อให้ส่วนราชการได้เข้าใจทิศทางการขับเคลื่อนโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้ง ใครไว้ข้างหลัง หรือ กาฬสินธุ์ แฮปปี้เนส โมเดล ตามนโยบายรัฐบาล
           นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การช่วยเหลือครัวเรือนยากจนจะเน้นในเรื่องสิ่งที่ครัวเรือนนั้นมีกับสิ่งที่ ครัวเรือนนั้นขาด เช่น กรณี นางจ่อย มาตรแสน จะมีจุดเด่นในเรื่องความเอื้อเฟื้อ ความมีน้ำใจ และรู้จักสู้ชีวิตด้วยการปลูกพืชผักสวนครัว จึงช่วยเหลือด้วยการต่อยอดในเรื่องของการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ตามความต้องการโดยไม่ใช่การยัดเยียดให้ เพื่อให้มีรายได้และมีอาหารบริโภค ส่วนที่ครัวเรือนนี้ขาด คือ บ้านไม่ถูกสุขลักษณะ ก็จะช่วยเหลือด้วยการระดมทุนและแรงงานจากชาวชุมชนในการสร้างบ้านให้โดยไม่ ใช้งบประมาณของทางราชการ
          ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวอีกว่า เป้าหมาย การขับเคลื่อนโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หรือ กาฬสินธุ์ แฮปปี้เนส โมเดล ในปีแรกหรือ ปี 2561 รายได้ครัวเรือนของคนกาฬสินธุ์จะเพิ่มขึ้นจาก 51,000 บาท ร้อยละ 7 หรือ เพิ่มเป็น 54,570 บาท และ ปีที่สองหรือ ปี 2562 จะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 หรือ ประมาณ 56,100 บาท

 
 ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล