จ.กาฬสินธุ์ เปิดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม “น้อมใจภักดิ์ ถวายความจงรักภักดี”

      วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ที่ถนนสหัสขันธ์ไดโนโรด ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม "น้อมใจภักดิ์ ถวายความจงรักภักดี” ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมจัดขึ้น เพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน พื้นที่ การจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม CPOT และสินค้า OTOP เลือกซื้อของฝากปีใหม่ พร้อมนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเกียรติแก่เครือข่ายทางวัฒนธรรม จำนวน 16 แห่ง

         จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ได้เยี่ยมชมตลาดวัฒนธรรม ตลอดระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร มีการแสดงทางวัฒนธรรม อาทิ ฟ้อนผู้ไท ระบำคองก้า รำวงย้อนยุค สินค้า OTOP สินค้าจากชุมชน โดยตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ณ ถนนสหัสขันธ์ไดโนโรด เปิดดำเนินการสัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันจันทร์ พุธ ศุกร์

          นางจันทร์ฉาย สำราญเนตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม รักษาการวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายการนำทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ มุ่งส่งเสริมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น ให้ได้รับการสืบทอด และเพื่อสนองนโยบายตลาดประชารัฐ สำนักงานวัฒนธรรมจึงได้จัดโครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม "รวมใจภักดิ์ ถวายความจงรักภักดี” ซึ่งเป็น 1 ใน 9 ของตลาดประชารัฐ ระหว่างวันที่ 29-30 ธันวาคม 2560 มีกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าทางวัฒนธรรม การบริการทางวัฒนธรรม กิจกรรมนุ่งซิ่น นั่งสาด ตักบาตร กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสถานที่ถนนไดโนโรด

 

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

 
 
 

พิมพ์ อีเมล