จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับ GISTDA ตกลงความร่วมมือร่วมกันในการจัดทำฐานข้อมูลและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ

 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกันระหว่างจังหวัดกาฬสินธุ์และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) ซึ่งการประชุมมีผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวม 22 หน่วยร่วมประชุม ซึ่งผลการประชุม GISTDA จะได้มีการดำเนินการพัฒนาชั้นข้อมูลภูมิศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (FDGS) ของจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศให้แก่บุคลากรของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อไป  

 

พิมพ์ อีเมล