จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวม เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนา กรอบแนวคิดในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ์ที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

   วันนี้ 5 กรกฎาคม 2561 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวม ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพ ปัญหา ข้อจำกัด และจุดยืนการพัฒนาของจังหวัดกาฬสินธุ์ และเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนา กรอบแนวคิดในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ตอบสนองความต้องการของประชาชน และทิศทางการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยมีภาคีเครือข่ายในภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ และเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดจำนวนกว่า 500 คน เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นในการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด กาฬสินธุ์ ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาจังหวัด เพื่อให้เป็นผังแม่บททางกายภาพชี้นำการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในระดับจังหวัด อำเภอ เมือง และชุมชน ได้อย่างบูรณการ และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างสังคมให้เข้ม แข็งต่อไป

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ

   วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ที่หอประชุม กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิด การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ เน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังในครั้งนี้ประกอบด้วย บุคลากร ของ กศน.ระดับวิชาการ ที่ปฏิบัติหน้ที่เป็นผู้ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน และนักศึกษา กศน.ที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดเก็บข้อมูลหรือพนักงานแจงนับ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

พิธีมอบเงินช่วยเหลือมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยฟ้าผ่า ราษฎรตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

    วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ที่ห้องโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์(ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำ จังหวัดกาฬสินธุ์) เป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ แก่ครอบครัวนายเคน ดอนกระจ่าง ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ผู้เสียชีวิตจากภัยฟ้าผ่า ทั้งนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ครอบ ครัวนายเคน และติดตาม วางแผนให้ความช่วยเหลือในระยะต่อไป

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์