จังหวัดกาฬสินธุ์ พลังประชารัฐ รวมใจต้านภัยหนาว

  
       วันที่ 19 ธันวาคม 2560 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับมอบผ้าห่มกันหนาว และเสื้อกันหนาวจากเหล่ากาชาดจังหวัด หน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ตามโครงการพลังประชารัฐจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมใจต้านภัยหนาว เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ซึ่งได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ คนพิการทุพพลภาพ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประสบความเดือดร้อนในพื้นที่ทุกอำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยในวันแรกของการเปิดโครงการพลังประชารัฐจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมใจต้านภัยหนาว มีผู้ร่วมบริจาคผ้าห่มกันหนาวและเสื้อกันหนาวจำนวนมาก   

นายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่บ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ นั่งรถอีแต๊กทักทายชาวบ้าน ชมวิถีผู้ไทพร้อมพบปะประชาชน

 

   
       ในช่วงเช้าวันที่ 13 ธันวาคม 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เดินทางมาถึงบ้านโพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ ได้ขึ้นรถอีแต๊กหรือรถไถนาเดินตามไปยังโครงการส่งเสริมการทอผ้าไหมแพรวา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ เพื่อชมผ้าไหมแพรวาและจุดแสดงสินค้าผ้าไหมแพรวา จากนั้นเดินทางต่อไปยังศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวาเฉลิมพระเกียรติ อยู่ห่างจากจุดแรกประมาณ 1 กิโลเมตร ระหว่างทางได้พบปะทักทายประชาชนที่มารอต้อนรับด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง

นายกรัฐมนตรีสนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดกาฬสินธุ์

        เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560  ที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในการพบปะทุกภาคส่วนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ว่าขอให้ทุกคนน้อมนำแนวทางของในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้คนไทยอยู่ดี กินดี ด้วยความยั่งยืน พร้อมนี้ได้ประกาศสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้เป็นจังหวัดนำร่องในการหลุดพ้นปัญหาความยากจนโดยเฉพาะการแก้ปัญหา เรื่องน้ำ โดยจะสนับสนุนงบประมาณ 305 ล้านบาท ในการพัฒนาศักยภาพของอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน จำนวน 7 โครงการ การขยายถนนเพื่อความสะดวก สบายในการคมนาคมขนส่ง โดยขยายช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 1,400 ล้านบาท การสนับสนุนเครื่องสาวไหม เพื่อผลิตผ้าไหมแพรวา ซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อและสร้างรายได้ของชาวกาฬสินธุ์ จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 5 ล้านบาท การขยายศูนย์เรียนรู้และการเชื่อมโยงทางสายไหมเชื่อมโยงการค้า และการท่องเที่ยวกับประเทศจีน พร้อมทั้งขอความร่วมมือคนที่อยู่อาศัยพื้นที่ห่างไกลชุมชนที่กระจายอยู่ใน พื้นที่ต่าง ๆ ให้ย้ายเข้ามาอยู่ใกล้ชุมชน ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำในการได้ความช่วยเหลือจากภาครัฐ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เยี่ยมโครงการลำพะยังตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  
       วันที่ 13 ธันวาคม 2560 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางมาเพื่อดูโครงการลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 พื้นที่อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ จังหวัดมุกดาหาร ลอดใต้ภูเขาไปยังพื้นที่เพาะปลูกอำเภอเขาวง ซึ่งทำให้ปัจจุบัน สามารถเพิ่มพื้นที่การเกษตรได้กว่า 1 หมื่นไร่ โดยชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์ เสนอของบประมาณ 305 ล้านบาท จำนวน 7 โครงการ เพื่อพัฒนาโครงการลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน ให้มีศักยภาพมากขึ้น

จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับ GISTDA ตกลงความร่วมมือร่วมกันในการจัดทำฐานข้อมูลและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ

 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกันระหว่างจังหวัดกาฬสินธุ์และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) ซึ่งการประชุมมีผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวม 22 หน่วยร่วมประชุม ซึ่งผลการประชุม GISTDA จะได้มีการดำเนินการพัฒนาชั้นข้อมูลภูมิศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (FDGS) ของจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศให้แก่บุคลากรของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อไป  

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด

  • tepsuda bridge
  • พระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย
  • พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์
  • ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา บ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
  • วัดวังคำ บ้านนาวี ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง
  • หาดดอกเกด อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
  • สะพานเทพสุดา สะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว ระหว่างอำเภอหนองกุงศรี และอำเภอสหัสขันธ์

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์