ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดตลาดนัดสีเขียวอำเภอหนองกุงศรีเพิ่มรายได้เกษตรกรตามนโยบายรัฐ

20180306 02 03
     วันที่ 6 มีนาคม 2561 นายไกรสร  กองฉลาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดตลาดนัดสีเขียวหรือGreen Market ที่อำเภอหนองกุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ กล่าวว่าโครงการตลาดนัดสีเขียวเป็นนบายหนึ่งของรัฐบาลที่มีความต้องการเพิ่ม รายได้แก่ประชาชนในด้านการเกษตรซึ่งเกษตรกรเองก็ต้องหาวิธีดำเนินการให้เกิด ความยั่งยืนสิ่งที่จะยั่งยืนได้ก็ต้องมรการรวมกลุ่มกันผลิตปลูกพืชหลายๆ อย่างที่ตลาดต้องการและสามารถขายได้ตลอดทุกฤดูกาลทางสาธารณสุขต้องตรวจ คุณภาพพืชผักทุกชนิดก่อนที่จะนำไปขายให้ถี่ขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจใน ความปลอดภัยต่อผู้บริโภคโดยทางกลุ่มต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ น้ำยาตรวจหาสารเคมีเองจึงจะยั่งยืนเพราะเงินสามารถหมุนเวียนได้ถ้าอาศัยงบ ประมาณทางราชการอย่างเดียวคงเป็นไปได้ยาก

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดการแสดง แสง สี เสียง เรื่อง กาฬสินธุ์ นฤบดินทร์วงศ์จักรี ในงาน 224 ปี กาฬสินธุ์ วิถีถิ่น วิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

20180306 01 14

วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดการแสดง แสง สี เสียง ประกอบจินตนาการ เรื่อง กาฬสินธุ์ นฤบดินทร์วงศ์จักรี เนื่องในงาน 224 ปี กาฬสินธุ์ วิถีถิ่น วิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีนายสนั่น พงอักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้กล่าวรายงาน และร่วมแสดงเป็น ท้าวโสมพะมิตร เพื่อเป็นเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระยาชัยสุนทร ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเมืองกาฬสินธุ์คนแรก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมชมการแสดงในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ เวทีกลาง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 12 พร้อมคณะฯประชุมร่วมกับผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการตามนโยบายรัฐบาล

20180305 01 01

วันที่ 5 มีนาคม 2561 นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 12 และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง และกรมต่างๆ ได้ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการตามนโยบาย รัฐบาล ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับ ซึ่งมีประเด็นสำคัญในการตรวจติดตาม ประกอบด้วย แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวทางการเพิ่มศักยภาพภาคเกษตรกร การท่องเที่ยวทางธรรมชาติครบวงจร ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม และโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ แผนการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการ ฉ้อโกงประชาชนในระดับพื้นที่(แชร์ลูกโซ่) การติดตามผลการดำเนินงานโครงการประชารัฐสวัสดิการ และการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 12 พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าของโครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับและโครงการกาฬสินธุ์เมืองสมุนไพรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

20180305 02 03
วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 12 พร้อมคณะผู้ตรวจราชการจากกระทรวงต่างๆ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความ เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับ ณ กลุ่มผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ บ้านดงเมือง ต.ลำพาน อ.เมืองกาฬสินธุ์ และโครงการกาฬสินธุ์เมืองสมุนไพร ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติโพนงาม ตำบลโพนงาม อ.กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ขับเคลื่อนแผนงาน Kalasin Green Market ภายใต้โครงการ Kalasin happiness Model คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

20180302 01 01

   วันที่ 2 มีนาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการขับเคลื่อนโครงการ Kalasin Green Market แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ ณ โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อหารือแนวทาง แผนงานโครงการดังกล่าวบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายภายใต้การบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดนำร่องในการแก้ไขปัญหาความยากจน ตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้กรอบแนวคิด Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับรายได้ภาคการเกษตร โดยกำหนดกลยุทธ์

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์