จ.กาฬสินธุ์ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนอำเภอนามน

20180222 02 01
    เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ บ้านแห่ หมู่ที่ 3 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 4/2561 โดยมีนายชนิพนธ์ สงวนสัตย์ นายอำเภอนามน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนตำบลยอดแกง ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำผู้ร่วมงานกล่าวคำปฏิญาณแสดงเจตนารมณ์เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ เตรียมจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ใช้ขับเคลื่อนโครงการกาฬสินธุ์แฮปปี้เนสโมเดล

20180222 01 01

    เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) โดยให้สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นศูนย์ข้อมูลกลางระดับจังหวัดกาฬสินธุ์และจัดเก็บชุดข้อมูลกลางระดับจังหวัด ประกอบด้วย ข้อมูลกลางเรื่องข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และขยะ และจัดเก็บข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์กาฬสินธุ์ 3 ดี คนดี สุขภาพดี รายได้ดี , ประเด็นยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวภูไท ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม , ประเด็นยุทธศาสตร์มันสำปะหลัง , ประเด็นยุทธศาสตร์อ้อยโรงงาน , ประเด็นยุทธศาสตร์เมืองแห่งอาหารปลอดภัย , ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ , ประเด็นยุทธศาสตร์แพรวาสู่สากล และประเด็นยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงภายใน และนอกจากนั้นสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ต้องเป็นหน่วยงานหลักในการจัด ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารของทุกส่วนราชการ รวมทั้งให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส่วนราชการเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไป ใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินนโยบายตามโครงการ กาฬสินธุ์ แฮปปี้เนส โมเดล และดำเนินนโยบายในด้านต่างๆของรัฐบาล และของจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อไป

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดกาฬสินธุ์

20180220 01 01

   วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดกาฬสินธุ์ รับฟังรายงานผลการดำเนินงานของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ จากนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย การดำเนินการตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 , การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ , การดำเนินการตามแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากแชร์ลูกโซ่ , โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี , การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561 และการติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การพัฒนาด้านการเกษตรด้านการให้ความช่วยเหลือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับ เกษตรกรเพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2560

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ แถลงข่าวเชิญชวนเที่ยวงานมหกรรมโปงลาง แพรวา ฉลอง 224 ปี เมืองกาฬสินธุ์

20180221 01 09
          เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะได้ร่วมกันแถลงข่าวเชิญชวนเที่ยวงานมหกรรมโปงลาง แพรวา ฉลอง 224 ปี เมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นพิเศษเนื่องในวาระการก่อตั้งเมืองกาฬสินธุ์ครบ 224 ปี มีกิจกรรมให้ชมมากมาย พิธีเปิดงานจะมีการแสดง 2 ชุดใหญ่ ประกอบด้วย ชุด "เส็งเสียง สำเนียงอีสาน นาฏการ ตำนานศิลป์ ถิ่นน้ำดำ ” ซึ่งเป็นการแสดงที่แสดงให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นของชาวจังหวัด กาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จึงได้นำมาสร้างสรรค์ในรูปแบบนาฏยประดิษฐ์ เพื่อให้เกิดความสวยงามและสนุกสนาน ชุดที่ 2 จะเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน เช่น ฟ้อนไดโนเสาร์, ฟ้อนแพรวากาฬสินธุ์, ฟ้อนเอิ้นขวัญ, ฟ้อนละคร/ภูไทกาฬสินธุ์, เซิ้งกะโป๋, ลีลาบ่าวขาลาย, ออนซอนเสียงโปงลาง และอื่นๆ อีก รวม 16 รายการ ใช้เวลาในการแสดงรวมทุกชุดมากกว่า 3 ชั่วโมง ในวันแถลงข่าวได้มีการจำลองชุดการแสดงมาให้สื่อมวลชนได้ชมความสวยงามกันก่อน ใคร ในวันแสดงจริงจะใช้นักแสดง นักดนตรี รวมกันมากกว่า 224 คน จังหวัดกาฬสินธุ์จึงขอเชิญชวนเที่ยวงานและชมพิธีเปิดงานซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ เวทีกลาง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์(หลังเก่า)

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ให้กับทีมขับเคลื่อนระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจ

20180219 01 01
   วันที่ 19 กุมพาพันธ์ 2561 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืนให้แก่คณะกรรมการและทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จาก 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด อำเภอกมลาไสย อำเภอฆ้องชัย อำเภอดอนจาน และอำเภอนามน เข้าร่วมประชุม

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด

  • tepsuda bridge
  • พระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย
  • พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์
  • ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา บ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
  • วัดวังคำ บ้านนาวี ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง
  • หาดดอกเกด อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
  • สะพานเทพสุดา สะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว ระหว่างอำเภอหนองกุงศรี และอำเภอสหัสขันธ์

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์