กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 13 มกราคม 2561 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ เอกชน ในจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้น ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ โรงเรียน สถานศึกษา การจัดแสดงอาวุธ ยุทธภัณฑ์จากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์และตำรวจภูธร จังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนดีเด่น การมอบทุนการศึกษา การแจกขนม ของขวัญ และอื่นๆอีกมากมาย โดยมีผู้ปกครองพาบุตร หลาน และเยาวขนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

กาฬสินธุ์ Kick off โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดกาฬสินธุ์ Kalasin Happiness Model

 

วันที่ 11 มกราคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดกาฬสินธุ์ (Kalasin Happiness Model)  "คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ ผู้บริหารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อถ่ายทอดนโยบาย รวมถึงแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการกาฬสินธุ์ แฮปปี้เนส โมเดล ในการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นจังหวัดนำร่องตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี หลังจากที่ได้เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมพื้นที่เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์

      วันที่ 6 มกราคม 2561 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยคณะผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชน ได้เดินทางไปดูพื้นที่ บึงอร่าม ที่อำเภอยางตลาด ซึ่งอำเภอยางตลาดเสนอให้พิจารณาเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในด้านจัดการท่อง เที่ยว โดยบึงอร่าม ตั้งอยู่ที่บ้านดอนปอแดง ตำบลยางตลาด มีพื้นที่รวม 2,263 ไร่ เป็นที่ราชพัสดุ ปัจจุบันมีการใช้พื้นที่ 722 ไร่ เป็นสนามกอล์ฟ 18 หลุม จัดเป็นสนามเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว 113 ไร่ นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาดใช้พื้นที่ 47 ไร่ เป็นบริเวณสำนักงาน อย่างไรก็ตามเมื่อรวมพื้นที่ที่จะใช้พัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวแล้ว บริเวณบึงอร่ามจะมีพื้นที่ที่ใช้ได้ ประมาณ 200ไร่ โดยอำเภอยางตลาดเสนอว่า บริเวณบึงอร่ามสามารถใช้พัฒนาเป็นคลังและเป็นศูนย์ กระจายสินค้าไปยังจังหวัดข้างเคียงได้สะดวกและยังสามารถพัฒนาเป็นศูนย์การ กีฬาได้ โดยปัจจุบันยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ โอท็อปของอำเภอยางตลาดอยู่แล้ว

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ สัมมนาการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนา SME สู่ความยั่งยืนของธุรกิจ

วันนี้ (11 ม.ค. 61) ที่โรงแรมชาร์ลอง บูทรีค อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ "การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีสู่ความยั่งยืน” ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมในภูมิภาค ซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs และวิสาหกิจชุมชนให้มีความรู้ในเรื่องแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ที่ใช้สินเชื่อและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการในระดับจังหวัดให้มีขีดความ สามารถในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรลงพื้นที่กาฬสินธุ์ติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ใช้ระบบน้ำหยด

 

          วันที่ 6 มกราคม 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยระบบ น้ำหยดช่วยเหลือการเพราะปลูกพืชฤดูแล้ง ที่โครงการฝายห้วยค้อตอนล่าง บ้านนาโก ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนารายได้แก้ปัญหาความยากจนของ เกษตรกร ตามการขับเคลื่อนกาฬสินธุ์โมเดล "กาฬสินธุ์ แฮปปี้เนส 2019”ที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานไว้เมื่อครั้งเดินทางลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด

  • tepsuda bridge
  • พระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย
  • พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์
  • ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา บ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
  • วัดวังคำ บ้านนาวี ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง
  • หาดดอกเกด อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
  • สะพานเทพสุดา สะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว ระหว่างอำเภอหนองกุงศรี และอำเภอสหัสขันธ์

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์