จ.กาฬสินธุ์ เตรียมจัดงานกาฬสินธุ์ครบรอบ 225 ปี

      เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมหารือการจัดงาน กาฬสินธุ์ครบรอบ 225 ปี เพื่อเป็นการแสดงพลังความสามัคคี เพื่อส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้กับลูกหลานชาวกาฬสินธุ์และชาวไทยทั่วประเทศได้เห็นถึงวิถีชีวิตกว่า 225 ปี ที่มีสิ่งต่าง ๆ มากมายให้ค้นหา มาท่องเที่ยว โดยมีวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้รับผิดชอบหลัก ตลอดจนส่วนราชการ ผู้แทนภาคประชาชน ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ)

     วันที่ 6 มิถุนยน 2561 ที่หอประชุมกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ) โดยมีผุ้เข้ารับการอบรมจำนวน 120 คน ระยะเวลาการอบรมระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน 2561

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงาน ดำน้ำจับกุ้งยักษ์ กินปลาที่เขื่อนลำปาว

    วันที่ 4 มิถุนายน 2561  นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดการแข่งขันดำน้ำจับกุ้งก้ามกรามและปลาบู่ ในเขื่อนลำปาว ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของงานดังกล่าว โดยมีนักดำน้ำจับกุ้ง จับปลา เข้าร่วมแข่งขันกันคึกคัก กติกาคือ ใครสามารถจับกุ้ง จับปลา ได้น้ำหนักมากที่สุดภายในกำหนดเวลา จะเป็นผู้ชนะ การดำน้ำจับกุ้ง จับปลา ของชาวประมงพื้นบ้านรอบ ๆ อ่างเก็บน้ำลำปาว เป็นอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้เป็นอย่างดีให้แก่ชาวบ้าน เนื่องจากกุ้งที่จับได้ จะมีตัวโต และราคาค่อนข้างสูง

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ มอบเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แก่คนพิการ 30 รายเป็นเงิน 1.130 ล้านบาท

       วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีมอบเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แก่คนพิการ รายละ 20,000 บาทจำนวน 1 ราย รายละ 30,000 บาทจำนวน 5 ราย และรายละ 40,000 บาทจำนวน 24 ราย รวมทั้งสิ้น 30 ราย เป็นเงิน 1,130,000 บาท เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการนำไปเป็นทุนในการประกอบอาชีพอิสนะตาม ศักยภาพและความถนัดของแต่ละคน เช่น อาชีพค้าขายจำนวน 10 ราย อาชีพเกษตรกรรม จำนวน 16 ราย และอาชีพงานช่าง/บริการ จำนวน 4 ราย

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

kick off โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกร ผู้ลงทะเียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

     วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ที่ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโหมน ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดตัวโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ (Kick off) ซึ่งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการในการจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำเกษตรอย่างยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเกษตรกรผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม มีแผนการอบรมระหว่างเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2561 ที่ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 5 ศูนย์ของจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์