ประกาศ/หนังสือแจ้งเวียน/ดาวน์โหลดเอกสาร

สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารที่ส่งมาด้วย

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารที่ส่งมาด้วย

 

พิมพ์ อีเมล