ประกาศ/หนังสือแจ้งเวียน/ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างประเทศ พ.ศ.2558

คลิกเพื่อดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย  PDF 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย  PDF 

 

พิมพ์ อีเมล