ประกาศ/หนังสือแจ้งเวียน/ดาวน์โหลดเอกสาร

การขออนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีโอนทรัพย์สินคุณภาพดี

  การขออนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีโอนทรัพย์สินคุณภาพดี

พิมพ์ อีเมล