ประกาศ/หนังสือแจ้งเวียน/ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ การรับฟังความคิดเห็นเกียวกับการปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังบนที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กส.646 ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

ดาวน์โหลดประกาศฯ https://drive.google.com/open?id=1Stt05mxdF_YA0rhvFaUf7uU7oxylgpzV

พิมพ์ อีเมล