ประกาศ/หนังสือแจ้งเวียน/ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบในภาคความรู้ สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

ดาวน์โหลดเอกสาร https://drive.google.com/file/d/1-qd1AXMwEIqiOsb4FL0mPvdXywDUgBUv/view?usp=sharing

พิมพ์ อีเมล