ประกาศ/หนังสือแจ้งเวียน/ดาวน์โหลดเอกสาร

ระเบียบการทดสอบในภาคประสบการณ์และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ 2561 สังกัด กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์และอำเภอ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์

   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ระเบียบการทดสอบในภาคประสบการณ์และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ 2561 สังกัด กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์และอำเภอ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย มีสิทธิเข้าสอบในภาคประสบการณ์และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยอาสาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์และอำเภอ

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย มีสิทธิเข้าสอบในภาคประสบการณ์และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยอาสาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์และอำเภอ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ ( กดเพื่อดาวน์โหลด )

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

เอกสารประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง ครั้งที่ 8

เอกสารประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง ครั้งที่ 8 (กดเพื่อดาวน์โหลด)

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals -SDGs) ในระดับพื้นที่

การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals -SDGs) ในระดับพื้นที่ (กดเพื่อดาวน์โหลด) 

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล