ประกาศประกวดราคา/สอบราคา

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุกรณีเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการจำนวน 146 รายการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดาวน์โหลดประกาศฯ https://drive.google.com/file/d/1Mxbj6yW3ej6z0JHC3qKTLTFmErRG_f98/view?usp=sharing

พิมพ์ อีเมล