ประกาศประกวดราคา/สอบราคา

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ(กิจกรรม ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติราชการผู้บริหารเพื่อรองรับการปฏิบัติราชการแบบบรูณาการ)

ดาวน์โหลดประกาศฯ https://drive.google.com/file/d/1yATZwiUQ_K79R8TSrmjwPau6Njrfr6If/view?usp=sharing

พิมพ์ อีเมล