ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 4/1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นที่เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงขั้นตอนพิธีสงฆ์ ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากทุกอำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรมไปถ่ายทอดเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามขั้นตอนพิธีการที่กำหนดไว้ โดยเรียบร้อยและสมพระเกียรติต่อไป

พิมพ์ อีเมล