ทำเนียบผู้บริหารระดับสูง จ.กาฬสินธุ์

ประวัตินายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์


นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

 

วันเดือนปีเกิด ๒๘ มกราคม ๒๕๐๑
ประวัติการศึกษา
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม
  - ศึกษาอบรมหลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ ๔๒ พ.ศ. ๒๕๓๙
  - ศึกษาอบรมหลักสูตร นปส. รุ่นที่ ๔๖ พ.ศ. ๒๕๔๗
  - อบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะนายอำเภอ พ.ศ. ๒๕๕๕

ประวัติการรับราชการ
  - ธ.ค. ๒๕๔๕ - เม.ย. ๒๕๔๗ นายอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๘) อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
  - เม.ย. ๒๕๔๗ - พ.ย. ๒๕๕๐ นายอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๘) อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยยเอ็ด
  - พ.ย. ๒๕๕๐ - ส.ค. ๒๕๕๒ นายอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๘) อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
  - ส.ค. ๒๕๕๒ - ธ.ค. ๒๕๕๔ นายอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง ๘) อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
  - ๓ ธ.ค. ๒๕๕๔ - ๑๘ ต.ค. ๒๕๔๘ นายอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง ๙) อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
  - ๑๙ ต.ค. ๒๕๕๘ - ๙ ต.ค. ๒๕๕๙ ปลัดจังหวัด(ผู้อำนวยการสูง) จังหวัดลพบุรี

   - รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (๑๐ ต.ค. ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน )

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

พิมพ์ อีเมล