ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะเดินทางมาตรวจติดตามการดำเนินโครงการที่สำคัญของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะเดินทางมาตรวจติดตามการดำเนินโครงการที่สำคัญของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อชี้แจงความก้าวหน้า และผลการดำเนินโครงการที่สำคัญ อาทิ การเตรียมการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ความคืบหน้าโครงการไทยนิยมยั่งยืน โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน การกำจัดผักตบชวา ความคืบหน้าโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาณศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัย การประชาสัมพันธ์โครงการสำคัญของรัฐให้ครอบคลุมในระดับพื้นที่ และการตรวจติดตามแผนการผลิตและตลาดข้าวครบวงจร ซึ่งใน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

   วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมชาร์ลอง บูทรีค อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษทิศทางการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายชาญชัย คงทัน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงานฯ ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นเพื่อยกระดับศักยภาพในการเชื่อมโยงแผนทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นขีดความสามารถ และการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาระดับพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งยังเป็นการพัฒนา สร้างขีดความสามารถของบุคลากรของส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการคิดเชิงกลยุทธ์การเชื่อมโยงแผน การจัดทำแผนงานโครงการและการติดตามประเมินผล โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการ/หน่วยงาน อำเภอ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 250 คน เข้าร่วมรับการอบรม

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

    วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมผาเสวย ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกโครงการฯ ร่วมประชุมหารือในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ มีโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ จำนวน 24 แห่ง และหน่วยงานสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น 9 แห่ง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอให้โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้ง มีการสำรวจ รวบรวมพันธุ์พืชในท้องถิ่นแต่ละแห่งที่มีลักษณะเฉพาะ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ต่อไป

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561 โดยจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นที่หอ ประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีตุลาการ ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาค ภาคเอกชน ร่วมพิธีเพื่อสดุดีเทิดพระเกียรติในวันคล้ายวันสวรรคต รวมถึงแสดงความจงรักภักดี เทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์