1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
    1.1 การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
    1.2 การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
    1.3 การบรรจุและแต่งตั้งขาราชการตามบทเฉพาะกาลแหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ว7/2552)
    1.4 การบรรจุและแต่งตั้งขาราชการตามบทเฉพาะกาลแหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ว16/2552)
    1.5. การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ว17/2556)
    1.6 การบรรจุบุคคลผู้ซึ่งเคยออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการกลับเข้ารับราชการ(ว16/2556)
    1.7 การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ (ว 18/2556)
    1.8 ประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552
    1.9 คู่มือการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
    1.10 คู่มือการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ

2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
     2.1 ว 6635 จัดกลุ่มตำแหน่ง สป.มท.
    2.2 ว13/2564 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป
    2.3 ว14/2564 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้ง ใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ
    2.4 ว.15/2564 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้ง ใหดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการ
    2.5 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2564
    2.6 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553
    2.7 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551
    2.8 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
    2.9 หลักเกณฑ์ฯ (เลื่อน) ชำนาญงาน
    2.10 หลักเกณฑ์ฯ (เลื่อน) ชำนาญการ
    2.11 หลักเกณฑ์ฯ ย้าย โอน ระดับชำนาญงาน และระดับอาวุโส
    2.12 หลักเกณฑ์ฯ ย้าย โอน ระดับปฏิบัติการ
    2.13 หลักเกณฑ์ฯ ย้าย โอน ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

3. การพัฒนาบุคลากร
     3.1 ว515 แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 – 2565
    3.2 คู่มือแนวทางการพัฒนาบุคลกรภาครัฐ พ.ศ. 2563 - 2565 สำนักงาน ก.พ.
    3.3 การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) รอบการประเมินที่ 1/2565
    3.4 สป.มท. - แนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
     4.1 ประกาศ สป.มท. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สป.มท.
    4.2 ประกาศ สป.มท. เรื่อง แนวทางการประเมินผลฯ รอบ 1/2565
    4.3 ประกาศ จ.กส. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญและเงื่อนไขการบริหารวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญของส่วนราชการ
    4.4 ว1/65 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารของส่วนราชการ
         - สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
          - สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
          - สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
     5.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2564 (1)
    5.2 พ.ร.บ. เหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2484
    5.3.ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ
    5.4 หนังสือ จ.กส. เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
    5.5 คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น

 

แผนที่ (map)

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top