พิมพ์

1. รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565


2. รายงานและการปรับแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 1)


3. การรายงานและปรับแบบรายงานการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565