พิมพ์

     วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ที่ห้องโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคีเครือข่ายต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกภาคส่วนในจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้แทนจากส่วนราชการ องค์กรอิสระ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2563 นี้ได้กำหนดจัดงานผ่านการรับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live สำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

     ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมมอบโล่เกียรติยศ ITA AWARDS 2020 จาก สำนักงาน ป.ป.ช แก่หน่วยงานที่มีผลการประเมินในระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2563 ในระดับดีเยี่ยม (AA) ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ มี จำนวน 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด , องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก และองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นำผู้ร่วมกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต