วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคีเครือข่ายต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกภาคส่วนในจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"

       วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคีเครือข่ายต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกภาคส่วนในจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมด้วยส่วนราชการ องค์ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมกิจก รรมรับชมถ่ายทอดสดการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตจากส่วนกลาง รับฟังการถ่ายทอดสารจากผู้แทนองค์การสหประชาชาติ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตพร้อมกันทั่วประเทศโดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำกล่าวคำปฏิญาณ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เป็นวิทยาการให้ความรู้อบรม เครือข่ายต่อต้านการทุจริตปี 2562 มอบประกาศเกียรติคุณแก่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2562 สูงที่สุดในจังหวัดกาฬสินธุ์ การจัดนิทรรศการต่อต้านการทุจริตจากส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษา นอกจากนี้ยังมีการแสดงจากคอนเสิร์ตต่อต้านทุจริตจากศิลปินเมืองกาฬสินธุ์ อิ๊ด โปงลางสะออน อีกด้วย

ภาพกิจกรรม 

แผนที่ (map)

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top