นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ยังได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย นายพยุงค์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 นายกนก ยนต์ชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ นายชยุต หิรัญรักษ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็กชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ นางจริยา แดงวันสี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวอนัญญา คงสมของกุล พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายศุภชัย แวงคำ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์

ภาพกิจกรรม 

แผนที่ (map)

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top