ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ถือเป็นนโยบายที่สำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์  จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ สำนักงาน ป.ป.ช. และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือในการจัดทำระบบ คุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต   (Integrity for corruption prevention and resistant : ICPR) ในครั้งนี้  ซึ่งเป็นโครงการที่ดีที่จะทำให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมที่ดี  การปลูกจิตสำนึกในการร่วมกันป้องกันปราบปรามการทุจริต รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการปฏิบัติตามระเบียบ กฏหมายต่างๆ  โดยจังหวัดพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาและรับรองบุคคลด้านการสร้างองค์ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ให้คนกาฬสินธุ์เป็น "คนอดทน สู้งาน และต่อต้านการทุจริต"

ภาพกิจกรรม 

แผนที่ (map)

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top