ได้รับทราบและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มารับบริการ ได้มีส่วนร่วมประเมินและแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีความโปรงใส และนำไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน ต่อไป

 

ภาพกิจกรรม 

แผนที่ (map)

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top