กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอห้วยเม็ก อำเภอยางตลาด อำเภอฆ้องชัย อำเภอกมลาไสย และอำเภอร่องคำ 

       ว่าที่ร้อยตรี สมบูรณ์ หัสดม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า “โครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ เป็นโครงการที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์นำเรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่อยู่ในสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ในแต่ละปีมาวิเคราะห์หาสาเหตุของการทุจริตเพื่อหาทางแก้ไขซึ่งได้ดำเนินการมาทุกปี และปีนี้สำนักงาน ได้จัดโครงการโดยนำเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้เพื่อยกระดับค่าคะแนนการประเมินของจังหวัดกาฬสินธุ์ให้สูงขึ้น โดยหวังว่าปีนี้จังหวัดกาฬสินธุ์จะผ่านการประเมิน 100%” ผู้อำนวยการ สปจ. กาฬสินธุ์ กล่าวต่อว่า “ปีนี้กำหนดจัดโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตทั้งสิ้น ๓ ครั้ง แบ่งพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ออกเป็น ๓ โซน ซึ่งอีกสองครั้งกำหนดจัดที่อำเภอสหัสขันธ์ ในวันที่ 18 มกราคม และจัดที่อำเภอกุฉินารายณ์ ในวันที่ 21 มกราคม และการจัดโครงการทั้ง 3 ครั้ง ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4” การจัดกิจกรรมดังกล่าว จัดอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

ที่มา สำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

ภาพกิจกรรม 

แผนที่ (map)

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top