ผลคะแนน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ AA โดยมี 98.90 เป็นอันดับ 5 ของประเทศ (ปีที่ผ่านมาอยู่ในอันดับที่ 59) ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันขับเคลื่อน ITA ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำให้มีผลการประเมินอยู่ในระดับ AA

อ่านเพิ่มเติม

พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 จังหวัดกาฬสินธุ์

    วันที่ 28 เมษายน 2565 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย นายกรชกร ชวติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 นายอภิชาต อรรคอำนวย ผู้อำนวยการโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 นางปิยนุช ประฏิภาณวัตร นายแพทย์ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายอัมรินทร์ ถิตย์รัตน์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

จังหวัดกาฬสินธุ์ เสริมสร้างองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในโครงการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565

      วันที่ 27 เมษายน 2565 ที่โรงแรมชาร์ลอง บูทรีค จังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสให้กับบุคลากรและยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...
จังหวัดกาฬสินธุ์มอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ “คนดี ศรีกาฬสินธุ์” ประจำเดือน เมษายน 2565 ค่านิยม “ทรัพยากรต้องรักษา”
 
      วันที่ 28 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ ให้กับ นางเพ็ญสี กมลมูล ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็น “คนดี ศรีกาฬสินธุ์” ระดับจังหวัด ค่านิยม “ทรัพยากรต้องรักษา” และมอบประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น “คนดี ศรีกาฬสินธุ์” ระดับอำเภอ จำนวน 8 ราย
อ่านเพิ่มเติม

จังหวัดกาฬสินธุ์จับมือสำนักงาน ป.ป.ช. และม.กาฬสินธุ์ เตรียมขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือในการจัดทำระบบคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต (Integrity for corruption prevention and resistant : ICPR)

       วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565  เวลา 13.00 น. ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมหารือกับ ผศ.ดร.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และคณะ  เพื่อร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือในการจัดทำระบบ คุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต (Integrity for corruption prevention and resistant : ICPR) โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันจัดทำขึ้น ซึ่งถือโครงการที่จะเป็น Certificate ที่รับรองสมรรถนะบุคคลด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยแบ่งระดับสมรรถนะเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 1. ICPR Trainer  เป็นวิทยากร, ICPR Level 1 Basic level  เป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจ, ICPR Level 2 Intermediate level มีภูมิคุ้มกัน, และ ICPR Level 3 Advance level ต่อต้าน/เผยแพร่

อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม 

แผนที่ (map)

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top