ตัวชี้วัด: การมีส่วนร่วม

EB1 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด
คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เว็บไซต์จังหวัดกาฬสินธุ์
EB1 (2) จังหวัดมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการจังหวัด

ตัวชี้วัด: การการมีส่วนร่วม

EB2 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

 โครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Kalasin Happiness Model) http://www.kalasin.go.th/happiness

EB2 (2) จังหวัดมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
คำสังจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
การประชุมกลั่นกรองกิจกรรมย่อย (รายการ)/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประชุมคณะกรรมการการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

 

ตัวชี้วัด: การจัดซื้อจัดจ้าง

EB3 (1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

เอกสารแนบ 1 

เอกสารแนบ 2 

เอกสารแนบ 3 

เอกสารแนบ 4

 

EB3 (2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ อำเภอ

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

 

EB3 (3) จังหวัดมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

เอกสารประกอบ EB 3 (3)

ประกาศประกวดราคา/สอบราคา
ประกาศราคากลาง/คำนวณราคากลาง

EB3 (4) จังหวัดมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

ตัวชี้วัด: การดำเนินงานตามภารกิจ

EB 4 (1) การเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
EB 4 (2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
EB4 (3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ตัวชี้วัด: การปฏิบัติงานตามหน้าที่

 EB 5 การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกำกับเจ้าหน้าที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนและเงื่อนไขการจัดสรรเงินที่กันไว้

 ตัวชี้วัด: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

EB 6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต

 ตัวชี้วัด: การจัดการเรื่องร้องเรียน

EB7 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของจังหวัด 
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การรับเรื่องร้องเรียนร้อง/ทุกข์ ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการในการเรื่องร้องเรียนของจังหวัดกาฬสินธุ์

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ 2108/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ตัวชี้วัด:การรับสินบน

EB 8 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนของส่วนราชการ และอำเภอ

ตัวชี้วัด: การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

EB 9 จังหวัดมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในจังหวัด
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการพลเรือนจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2560-2564
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ


EB10 (1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการตรวจสอบบุคคลากรภายในส่วนราชการในสังกัดจังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

(เอกสารประกอบ 1)

(เอกสารประกอบ 2)

(เอกสารประกอบ 3)

(เอกสารประกอบ 4)


EB10 (2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในจังหวัด
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
คู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ตัวชี้วัด: แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB11 (1) จังหวัดมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์
EB11 (2) หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแผนที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
ภาพกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่น Zero Tolerance คนไทนไม่ทนต่อการทุจริต 9 ธันวาคม 2560

ตัวชี้วัด:มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

EB 12 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
เอกสารกระบวนงานกรณีรับเด็กที่มีบิดา มารดา ศาลมีคำสั่งให้ความยินยอมบิดา มารดา
เอกสารกระบวนงานการรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน
เอกสารกระบวนการต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานรองรับเด็กเอกชน
เอกสารกระบวนการให้คำปรึกษาเยียวยาก่อนเลิกรับบุตรบุญธรรม
เอกสารกระบวนงานการขอรับใบอนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
เอกสารกระบวนงานการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ 1
เอกสารกระบวนงานการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ 2
เอกสารกระบวนงานการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
เอกสารกระบวนงานการขอรับใบอนุญาตให้ตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์


EB 12 (2) จังหวัดมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน
http://www.kalasin.go.th/damrongtham/
http://www.kalasin.m-society.go.th/
https://www.dlt.go.th/site/kalasin/
http://kalasin.cdd.go.th/
http://www.dol.go.th/kalasin/Pages/default.aspx

http://kalasin.labour.go.th/2018/http://kalasin.labour.go.th/2018/

 

%MCEPASTEBIN%

จริยธรรมข้าราชการพลเรือนจังหวัดกาฬสินธุ์ 2560-2564