พิมพ์

     ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมมอบโล่เกียรติยศ ITA AWARDS 2020 จาก สำนักงาน ป.ป.ช แก่หน่วยงานที่มีผลการประเมินในระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2563 ในระดับดีเยี่ยม (AA) ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ มี จำนวน 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด , องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก และองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นำผู้ร่วมกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต