จังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
 
 วันที่ 18 มิ.ย. 2563 ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการทำตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จากส่วนราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนกลาง และข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 200 คน

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการติดตามและประเมินประสิทธิภาพโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง ที่หมู่ที่ 8 ต.นาจำปา อ.ดอนจาน และโครงการบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคพลังงานแสงอาทิตย์ ที่หมู่ที่ 1 ต.ยอดแกง อ.นามน เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานตามโครงงานถึงผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

อ่านเพิ่มเติม...

 วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคีเครือข่ายต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกภาคส่วนในจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ที่ห้องโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพกิจกรรม 

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top