จังหวัดกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2563

     วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ที่ห้องโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคีเครือข่ายต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกภาคส่วนในจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้แทนจากส่วนราชการ องค์กรอิสระ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2563 นี้ได้กำหนดจัดงานผ่านการรับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live สำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
 
 วันที่ 18 มิ.ย. 2563 ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการทำตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จากส่วนราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนกลาง และข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 200 คน

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ที่ห้องโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการติดตามและประเมินประสิทธิภาพโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง ที่หมู่ที่ 8 ต.นาจำปา อ.ดอนจาน และโครงการบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคพลังงานแสงอาทิตย์ ที่หมู่ที่ 1 ต.ยอดแกง อ.นามน เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานตามโครงงานถึงผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

อ่านเพิ่มเติม...

 วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคีเครือข่ายต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกภาคส่วนในจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพกิจกรรม 

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top