พิมพ์

การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

กฎ ก.พ.

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญและเงื่อนไขการบริหารวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญของส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดกาฬสินธุ์