การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

กฎ ก.พ.

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญและเงื่อนไขการบริหารวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญของส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

แผนที่ (map)

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top