พิมพ์
  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563)
  • รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563