พิมพ์

DLT Smart Queue (สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์)

SmartLand Application (สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์)

ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
(สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์)

ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (สำนักงานประกันสังคม จังหวัดกาฬสินธุ์)